Το Έργο

Το έργο αφορά την ψηφιοποίηση και αξιοποίηση του Ιστορικού Αρχείου (10) δέκα Κοινοτήτων του Δήμου Δυτικής Λέσβου. Με τη χρήση νέων τεχνολογιών, ψηφιοποιήθηκαν και τεκμηριώθηκαν πάνω από 6.500 ιστορικά τεκμήρια και τόμοι της περιόδου από τα τέλη του 17ου αιώνα έως τα μέσα του 20ου αιώνα (1650 – 1970) που υπάρχουν διάσπαρτα σε δέκα (10) Κοινότητες του Δήμου Δυτικής Λέσβου. Συγκεκριμένα συγκεντρώθηκε υλικό από τις Κοινότητες της Αγίας Παρασκευής, Φίλιας, Αρίσβης, Σκαλοχωρίου, Πολιχνίτου, Μανταμάδου, Συκαμνιάς, Πέτρας, Μολύβου και Ερεσού. Μέσα από την μελέτη των 300 περίπου ετών τοπικής ιστορίας, παρουσιάζονται οι κοινωνικοί, οικονομικοί και εθνολογικοί παράγοντες που διαμόρφωσαν τις συνθήκες διαβίωσης στη δυτική πλευρά του νησιού. Με την επιστημονική τεκμηρίωση των ιστορικών αυτών τεκμηρίων, όλα τα γεγονότα καθίστανται προσβάσιμα σε όλους τους πολίτες, καταργώντας γεωγραφικούς περιορισμούς και εξοικονομώντας χρόνο στη μελέτη τους.

Με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, στόχος είναι η ανάδειξη των εγγράφων, βιβλίων, αρχειακών τεκμηρίων και λαογραφικού υλικού, μοναδικής και ανεκτίμητης αξίας, τα οποία λόγω της σπουδαιότητας τους και της επιτακτικής ανάγκης να διασωθούν από τη φθορά του χρόνου, ψηφιοποιήθηκαν, τεκμηριώθηκαν και διατίθενται δωρεάν στο ευρύ κοινό μέσω της διαδικτυακής πύλης.

Το Έργο

 

Το έργο “Τεκμηρίωση, Ψηφιοποίηση και Εισαγωγή σε Βάση δεδομένων του Ιστορικού Αρχείου των Κοινοτήτων του Δήμου Δυτικής Λέσβου” αφορά την ψηφιοποίηση και αξιοποίηση του Ιστορικού Αρχείου (10) δέκα Κοινοτήτων του Δήμου Δυτικής Λέσβου. Με τη χρήση νέων τεχνολογιών, ψηφιοποιήθηκαν και τεκμηριώθηκαν πάνω από 6.500 ιστορικά τεκμήρια και τόμοι της περιόδου από τα τέλη του 17ου αι. έως τα μέσα του 20ου αι. (1650 – 1970) που υπάρχουν διάσπαρτα σε δέκα (10) Κοινότητες του Δήμου Δυτικής Λέσβου. Συγκεκριμένα συγκεντρώθηκε υλικό από τις Κοινότητες της Αγίας Παρασκευής, Φίλιας, Αρίσβης, Σκαλοχωρίου, Πολιχνίτου, Μανταμάδου, Συκαμνιάς, Πέτρας, Μολύβου και Ερεσού. Μέσα από την μελέτη των 300 περίπου ετών τοπικής ιστορίας, παρουσιάζονται οι κοινωνικοί, οικονομικοί και εθνολογικοί παράγοντες που διαμόρφωσαν τις συνθήκες διαβίωσης στη δυτική πλευρά του νησιού. Με την επιστημονική τεκμηρίωση των ιστορικών αυτών τεκμηρίων, όλα τα γεγονότα καθίστανται προσβάσιμα σε όλους τους πολίτες, καταργώντας γεωγραφικούς περιορισμούς και εξοικονομώντας χρόνο στη μελέτη τους.

Με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, στόχος είναι η ανάδειξη των εγγράφων, βιβλίων, αρχειακών τεκμηρίων και λαογραφικού υλικού, μοναδικής και ανεκτίμητης αξίας, τα οποία λόγω της σπουδαιότητας τους και της επιτακτικής ανάγκης να διασωθούν από τη φθορά του χρόνου, ψηφιοποιήθηκαν, τεκμηριώθηκαν και διατίθενται δωρεάν στο ευρύ κοινό μέσω της διαδικτυακής πύλης.

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Λέσβου.

Συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ). Ενδιάμεσος φορέας Διαχείρισης ΕΤΑΛ Α.Ε. (Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε.)
 
 
Ανάδοχος:
Μετάβαση στο περιεχόμενο