Έγγραφο

Έγγραφο περί σύστασης επιτροπών.

Έγγραφο

Έγγραφο περί είσπραξης σύνταξης χήρας και εγγραφής της στα μητρώα της Κοινότητας Λουτρών.

Έγγραφο

Έγγραφο περί επανίδρυσης ημιγυμνασίου και αποστολής καθηγητή.
Μετάβαση στο περιεχόμενο